img

Přijímací řízení a přihláška

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PŘIHLÁŠKA

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost preventivního testování uchazečů před přijímací zkouškou.

Stanovuje se povinnost podstoupení testu na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 před přijímacími zkouškami ke vzdělávání ve střední škole.

Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu.

Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat.

Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pokud již bude probíhat na ZŠ prezenční výuka, budou se žáci testovat ve škole a bude stačit potvrzení o negativním testu ze ZŠ.
Pokud tato možnost nebude, musíte se objednat na antigenní test do testovacího centra.
Platnost testu je 7 dnů.
 

Opatření obecné povahy MŠMT


Pozvánky k přijímacím zkouškám jsme Vám odeslali doporučeným dopisem dne 6. 4. 2021.


Z důvodu vyššího počtu uchazečů než je předpokládaný počet volných míst, rozhodl ředitel školy v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona o konání jednotné přijímací zkoušky.

Pozvánky k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeným dopisem nejpozději 14 dnů před termínem jednotných přijímacích zkoušek.

Časový rozvrh konáná písemných testů Jednotné přijímací zkoušky najdete ZDE.

Děkujeme všem uchazečům za přihlášky ke studiu a přejeme hodně úspěchů.Smějící se

 

Na základě sdělení MŠMT došlo k úpravě termínů Jednotné přijímací zkoušky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2021:

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 2. června 2021

2. termín: 3. června 2021

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na www.cermat.cz

Aplikace k procvičování testů zde

Testová zadání k procvičování zde

Přijímačky bez obav zde


 

 • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2021.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace můžete doručit přihlášku ke studiu pouze poštou (nejlépe doporučeně), datovou schránkou nebo můžete přihlášku vhodit do schránky školy. Převzetí přihlášky Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail.

 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

 • K vykonání jednotné přijímací zkoušky obdrží každý uchazeč pozvánku (nejpozději 14 dnů před termínem přijímacích zkoušek).
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. 4. 2021 na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


MŠMT – pravidla přijímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření, kterým se mění pravidla přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Opatřením, které ministerstvo vydalo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se upravují podmínky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Na základě tohoto opatření nebude ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. O nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy.

Opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2021


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku).

S uchazeči o studium oboru Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví bude probíhat krátký pohovor.

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky - 50 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy - 50 % podíl

Pokud bude počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může ředitel školy v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, a to nejpozději do 8. března 2021.

Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, sdělí tuto informaci uchazečům o vzdělání do 8. března 2021.

Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy nejdříve 28. dubna 2021 na webových stránkách www.szesbrandys.cz


ZÁKLADNÍ PRINCIPY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

(Pokud podal uchazeč jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl v přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.)

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického tesu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě a při dodržení epidemiologických opatření, lze domluvit individuální konzultaci o studijních oborech s prohlídkou školy.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

 • Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. pololetní vysvědčení 2019/2020 a pololetní vysvědčení 2020/2021.
 • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem (včetně data narození) a uchazečem.
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 • Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.

 

Pokud se budete hlásit na dva obory na naši školu, jsou tyto možnosti:

1. obor Agropodnikání a obor Ekologie a životní prostředí

2. obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví a obor Ekologie a životní prostředí

Není možné napsat do přihlášky Agropodnikání a zároveň Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, jedná se totiž o jeden obor.

Pokud máte zájem o obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, nezapomeňte tento směr do přihlášky napsat!

 

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Vysvětlivky k přihlášce zde


 Informace pro vyplnění přihlášky

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302
 • Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 • Adresa školy:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 • ID datové schránky: 9a3xd4f

 

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy, tel. 326 904 316, 606 095 432, e-mail: info@szesbrandys.cz


Video o škole ZDE

Prohlídka školy ZDE (autoři videa: studenti 2. B - Filip Šťastný, Michal Kuneš, Štěpán, Stareček, Lukáš Syrový)

Facebook školy ZDE

 

Po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě a při dodržení epidemiologických opatření, lze domluvit individuální konzultaci o studijních oborech s prohlídkou školy.

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE