img

Přijímací řízení a přihláška


Výsledky přijímacího řízení 2022

V přiložených souborech najdete pořadí uchazečů podle jednotlivých oborů.

Pořadí - Agropodnikání

Pořadí - Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

Pořadí - Ekologie a životní prostředí

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do čtvrtka 12. května 2022) odevzdat osobně nebo zaslat doporučeně poštou, řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek.

Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

Osobně můžete zápisový lístek přinést do kanceláře školy: pondělí - pátek od 7.30 hod. do 15.00 hod. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě, pokud byl následně přijat na školu na základě odvolání.

Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.szesbrandys.cz

Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Odvolání se podává u ředitel školy, který ho předá zřizovateli. Více informací k podání odvolání najdete ZDE


Vyplnění zápisového lístku:

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 (pro školní rok 2022/2023)

 

Rozhodnutí ředitele Střední zemědělské školy, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápská 302, o oborech vzdělávání, o jednotné přijímací zkoušce a konkrétních termínech jejího konání v prvním kole přijímacího řízení, stanovených kritériích a počtu přijímaných uchazečů.

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; s nařízením vlády č. 211/2010 Sb, o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy ve školním roce 2022/2023 otevřít tyto obory vzdělání a stanovil tato kritéria přijímacího řízení včetně počtu přijímaných žáků:

 

Počty žáků přijímaných do 1. ročníků pro školní rok 2022-2023

 

Přihláška ke vzdělávání – studiu

Přihláška ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 obsahuje údaje o první i o druhé vybrané škole. Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy. Pořadí škol nesouvisí s prioritou výběru. Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí. Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč na své základní škole nebo si ji může stáhnout ZDE.

 • Přihlášku ke studiu je nutné doručit do 1. března 2022 včetně buď osobně na sekretariát školy, datovou zprávou do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Osobně můžete přihlášky odevzdat sekretariátu školy (1. patro) v pondělí - pátek: 7:40 – 15:00 hod.
 • Při podání poštou rozhoduje datum podání.
 • Na přihlášce – formulář předepsaný MŠMT uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích (včetně rodného čísla uchazeče a data narození zákonného zástupce), název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Podrobný návod pro vyplnění přihlášky nejdete ZDE.
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem.
 • Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami odevzdá spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu na dva maturitní obory v rámci jedné školy.
Pozor: není možné hlásit se na obor Agropodnikání a zároveň na Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví (jedná se o stejný obor). Obor Agropodnikání můžete kombinovat pouze s oborem Ekologie a životní prostředí.
 
 • Pokud máte zájem o obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, nezapomeňte tento směr do přihlášky napsat!

Kontakty pro zasílání přihlášky:

 • Adresa školy:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 • ID datové schránky: 9a3xd4f

Informace pro vyplnění přihlášky:

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302
 • Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů – všichni uchazeči absolvují písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (za každý test lze získat 50 bodů, tj. max. 100 bodů celkem)

 2. prospěchu za poslední ročník základní školy (1. pololetí 9. ročníku). Základním hodnotícím údajem je průměrný prospěch, za dané období (průměr je vypočítám ze všech předmětů, kromě chování). V případě shody bude přihlédnuto k prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku. Max. počet získaných bodů 50 celkem.
  (Nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).

 3. U oboru Agropodnikání se zaměřením ŠVP Chov koní a jezdectví bude součástí přijímacího řízení motivační pohovor s video nahrávkou.

I. motivační pohovor – základním hodnotícím údajem je přidělení bodů od 0 do 5
 

II. popis video nahrávky pořízené školou – základním hodnotícím údajem je popis děje a orientace v odborném prostředí jezdectví, bude hodnoceno přidělením bodů od 0 do 3

III. motivační video vlastních jezdeckých schopností (dobrovolné) – max. tří minutové video – jezdecké schopnosti, lze ve všech chodech, s dobrým rozlišením a dobře viditelné

(možnost navýšení bodového skóre přidělením od 0 do 2 bodů)

Pořízenou nahrávku uchazeči pošlou do 15. března 2022 přes službu: www.uschovna.cz na e-mailovou adresu: machackova@szesbrandys.cz 

Natočení videa je dobrovolné.

Podrobný návod k zaslání videa najdete ZDE

Celkově je možné dosáhnout maximálně 10 bodů. 
 

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky - 60 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy - 40 % podíl

V případě shodného součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky (v součtu).

Pozn.: Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upraveny podmínky konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení – uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali přechozí vzdělání v zahraniční škole se jim na základě jejich žádosti, po splnění všech podmínek, promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Pro zařazení do výsledného pořadí uchazečů v daném oboru bude použito redukované hodnocení všech uchazečů v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

 • 12. 4. 2022 - 1. termín jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč, který uvedl na přihlášce naši školu v 1. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole v 1. termínu.

 • 13. 4. 2022 – 2. termín jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč, který uvedl na přihlášce naši školu v 2. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole v 2. termínu.

V případě závažného důvodu k nedostavení se k přijímací zkoušce se uchazeč musí písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů. Tím fakticky požádá o konání zkoušky v náhradním termínu.

 • Náhradní termíny přijímací zkoušky
1. termín: 10. 5. 2022 – platí pro uchazeče, kteří se nezúčastnili 1. termínu přijímací zkoušky a řádně se omluvili
2. termín: 11. 5. 2022 - platí pro uchazeče, kteří se nezúčastnili 2. termínu přijímací zkoušky a řádně se omluvili

 

Harmonogram přijímacího řízení

 • 1. 3. 2022 – uzávěrka příjmu přihlášek do 1. kola přijímacího řízení

 • Nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek bude na adresu zákonného zástupce poštou nebo prostřednictvím datové schránky zaslána písemná pozvánka s podrobnými informacemi a registračním číslem uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky.

 • Řádné termíny přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022 – první termín, 13. 4. – druhý termín

 • Možnost vyjádřit se k podkladům (tzv. „nahlížení do spisu“) je 28. dubna 2022 v době od 14:00 do 16:00 hod. v ředitelně školy.

  Nahlížení do spisu uchazeči nebo zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu, Podání vyjádření pak podle § 36 správního řádu.

 • 29. dubna 2022 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň na webových stránkách školy.

Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.szesbrandys.cz

Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí.

 • Zápisový lístek - přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do čtvrtka 12. 5. 2022) odevzdat osobně nebo zaslat doporučeně poštou řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek.
Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ nebo na Krajském úřadu dle místa trvalého bydliště.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě, pokud byl následně přijat na školu na základě odvolání.

 • Odvolací řízení - uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Odvolání se podává u ředitel školy, který ho předá zřizovateli. Více informací k podání odvolání najdete ZDE

 • Náhradní termíny přijímacích zkoušek: 10. 5. 2022 – první náhradní termín, 11. 5. 2022 – druhý náhradní termín

 • Další kola přijímacího řízení –po ukončení 1. kola přijímacího řízení (po potvrzení zápisovými lístky) zveřejníme počty volných míst v jednotlivých oborech. Na tato volná místa budou vypsána další kola přijímacího řízení, která již nezahrnují jednotnou přijímací zkoušku.
Veškeré informace lze získat na webových stránkách školy: www.szesbrandys.cz nebo na telefonních číslech: 326 904 316, 606 095 432
 

Podrobný způsob hodnocení:

Agropodnikání 41-41-M/01

Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 

Body Jednotná přijímací zkouška - max. 100 bodů

hranice pro přijetí je min. 20 bodů z JPZ (v součtu)

 

Body za prospěch průměr 1. pol. 9. třídy - max.  50 bodů

   

 

Podrobný způsob hodnocení:

Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01

 

Body Jednotná přijímací zkouška - max. 100 bodů

hranice pro přijetí je min. 20 bodů z JPZ (v součtu)

 

Body za prospěch průměr 1. pol. 9. třídy - max. 50 bodů 

 

Motivační pohovor - max. 5 bodů

 

Rozbor video ukázky - max. 3 body

 

Motivační videoukázka (dobrovolné) - max. 2 body

 

Pozn.: Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě.

 

V Brandýse nad Labem dne 31. 1. 2022                                     Ing. Michal Ornst, v. r., ředitel školy

 

Rozhodnutí ředitele - Kritéria přijímacího řízení - ke stažení ZDE


Více informací k jednotné přijímací zkoušce najdete ZDE

Aplikace k procvičovní testů ZDE

Testová zadání k procvičování ZDE


Video o škole ZDE

Prohlídka školy ZDE (autoři videa: studenti 2. B - Filip Šťastný, Michal Kuneš, Štěpán, Stareček, Lukáš Syrový)

Facebook školy ZDE

 

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE