img

Přijímací řízení a přihláška

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

 

  • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 2. 3. 2020 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).
  • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
  • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
  •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

  • K vykonání testů obdrží každý uchazeč pozvánku.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2020

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 14. dubna 2020

2. termín: 15. dubna 2020

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na zde

Testová zadání k procvičování zde


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

  • Výsledek jednotné zkoušky -  60 % podíl
  • Studijní výsledky ze základní školy -  40 % podíl

ZÁKLADNÍ PRINCIPY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

 

Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického tesu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.


 Aktuální podrobnosti budou sděleny na dnech otevřených dveří (termíny najdete zde), případně telefonicky.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

• Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení 2018/2019 a pololetní vysvědčení 2019/2020. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem.

• Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.

• Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.

Pokud se budete hlásit na dva obory na naši školu, můžete do přihlášky napsat:

1. Agropodnikání a  Ekologii a životní prostředí

2. Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví a Ekologii a životní prostředí.

Není možné napsat do přihlášky Agropodnikání a zároveň Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, jedná se totiž o jeden obor.

Pokud máte zájem o Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, nezapomeňte tento směr do přihlášky napsat!

 

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Návod pro vyplnění přihlášky zde


 Informace pro vyplnění přihlášky

 

• Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

• Vyplňte zbylé údaje (nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče)

• Přihlášku nechte potvrdit na své ZŠ

• Přihlášku nechte potvrdit od lékaře

• Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem


 

Pro aktuální informace sledujte aktuality

Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy, telefon 326 904 316.

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE