img

Přijímací řízení a přihláška

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PŘIHLÁŠKA

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

V přiložených souborech najdete pořadí uchazečů podle jednotlivých oborů. Výsledné pořadí je i s uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Pořadí - Agropodnikání

Pořadí - Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

Pořadí - Ekologie a životní prostředí

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 odst. 6 školského zákona).

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů tj. do 2. června 2021 (v náhradním termínu do 28. 6. 2021)

 • odevzdat osobně (po přechozí telefonické domluvě a dle epidemiologických nařízení)
 • nebo zaslat doporučeně poštou (přijetí zápisového lístku Vám potvrdíme e-mailem)

řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

Další informace k zápisovému lístku ZDE

 Vyplnění zápisového lístku:

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole k vyplnění zápisového lístku:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


 • Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.
 • V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě, pokud byl následně přijat na školu na základě odvolání.

Uchazeč můze ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

(Zápisový lístek škola vydá pouze plnoletému uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci. Termín vyzvednutí ZL je nutné si předem domluvit na tel. č. 326904316 nebo na e-mailu info@szesbrandys.cz)

 • Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Více informací k podání odvolání najdete ZDE

Nahlížení do spisu uchazeči nebo zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu, Podání vyjádření pak podle § 36 správního řádu.

Nahlížení do spisu uchazeče je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

Pořadí uchazečů po přijímacích zkouškách v náhradním termínu (dne 2. 6. ) zveřejníme nejdříve v pondělí 14. 6. 2021.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky -  50 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy -  50 % podíl

Děkujeme všem uchazečům za zájem o naši školu a těšíme se na Vaše zápisové lístky.


V návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost preventivního testování uchazečů před přijímací zkouškou.

Stanovuje se povinnost podstoupení testu na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 před přijímacími zkouškami ke vzdělávání ve střední škole.

Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu.

Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat.

Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pokud již bude probíhat na ZŠ prezenční výuka, budou se žáci testovat ve škole a bude stačit potvrzení o negativním testu ze ZŠ.
Pokud tato možnost nebude, musíte se objednat na antigenní test do testovacího centra.
Platnost testu je 7 dnů.
 

Opatření obecné povahy MŠMT


Pozvánky k přijímacím zkouškám jsme Vám odeslali doporučeným dopisem dne 6. 4. 2021.


Z důvodu vyššího počtu uchazečů než je předpokládaný počet volných míst, rozhodl ředitel školy v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona o konání jednotné přijímací zkoušky.

Pozvánky k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeným dopisem nejpozději 14 dnů před termínem jednotných přijímacích zkoušek.

Časový rozvrh konáná písemných testů Jednotné přijímací zkoušky najdete ZDE.

Děkujeme všem uchazečům za přihlášky ke studiu a přejeme hodně úspěchů.Smějící se

 

Na základě sdělení MŠMT došlo k úpravě termínů Jednotné přijímací zkoušky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2021:

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 2. června 2021

2. termín: 3. června 2021

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na www.cermat.cz

Aplikace k procvičování testů zde

Testová zadání k procvičování zde

Přijímačky bez obav zde


 

 • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2021.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace můžete doručit přihlášku ke studiu pouze poštou (nejlépe doporučeně), datovou schránkou nebo můžete přihlášku vhodit do schránky školy. Převzetí přihlášky Vám potvrdíme na Vámi uvedený e-mail.

 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

 • K vykonání jednotné přijímací zkoušky obdrží každý uchazeč pozvánku (nejpozději 14 dnů před termínem přijímacích zkoušek).
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. 4. 2021 na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


MŠMT – pravidla přijímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření, kterým se mění pravidla přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Opatřením, které ministerstvo vydalo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se upravují podmínky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Na základě tohoto opatření nebude ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia. O nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy.

Opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2021


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku).

S uchazeči o studium oboru Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví bude probíhat krátký pohovor.

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky - 50 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy - 50 % podíl

Pokud bude počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může ředitel školy v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, a to nejpozději do 8. března 2021.

Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky, sdělí tuto informaci uchazečům o vzdělání do 8. března 2021.

Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy nejdříve 28. dubna 2021 na webových stránkách www.szesbrandys.cz


ZÁKLADNÍ PRINCIPY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

(Pokud podal uchazeč jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl v přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.)

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického tesu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě a při dodržení epidemiologických opatření, lze domluvit individuální konzultaci o studijních oborech s prohlídkou školy.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz


 Jak vyplnit přihlášku

 

 • Na přihlášce uveďte kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, dále klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. pololetní vysvědčení 2019/2020 a pololetní vysvědčení 2020/2021.
 • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem (včetně data narození) a uchazečem.
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 • Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.

 

Pokud se budete hlásit na dva obory na naši školu, jsou tyto možnosti:

1. obor Agropodnikání a obor Ekologie a životní prostředí

2. obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví a obor Ekologie a životní prostředí

Není možné napsat do přihlášky Agropodnikání a zároveň Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, jedná se totiž o jeden obor.

Pokud máte zájem o obor Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví, nezapomeňte tento směr do přihlášky napsat!

 

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Vysvětlivky k přihlášce zde


 Informace pro vyplnění přihlášky

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302
 • Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 • Adresa školy:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 • ID datové schránky: 9a3xd4f

 

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy, tel. 326 904 316, 606 095 432, e-mail: info@szesbrandys.cz


Video o škole ZDE

Prohlídka školy ZDE (autoři videa: studenti 2. B - Filip Šťastný, Michal Kuneš, Štěpán, Stareček, Lukáš Syrový)

Facebook školy ZDE

 

Po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě a při dodržení epidemiologických opatření, lze domluvit individuální konzultaci o studijních oborech s prohlídkou školy.

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE