img

Přijímací řízení a přihláška

Informace pro studnty 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Třídní schůzky a adaptační kurz

Milí studenti prvních ročníků ve školním roce 2020/2021,

těšíme se na Vás v úterý 1. září 2020 v 8.00 hod.

Seznamy studentů budou vyvěšeny na dveřích příslušných kmenových tříd v prvním patře školy (1. A - učebna č. 6, 1. B - učebna č. 3).

Třídní učitelé: 

 • Ing. Petr Štěpán: třída 1. A (obor Ekologie a životní prostředí) 
 • Ing. Eva Bulvasová: třída 1. B (obor Agropodnikání + Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví)

Třídní učitelé Vám poskytnou všechny potřebné informace pro začátek studia a seznámíte se s rozvrhem. Nezapomeňte si přinést papír a tužku na poznámky.Mrkající


Třídní schůzky 1. ročníků 

Vážení rodiče,
zveme Vás na první schůzku rodičů prvních ročníků, která se koná ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:30 hod. v kmenových učebnách prvních ročníků.
 
Program schůzky:
 • představení třídního učitele
 • školní řád - omlouvání absencí
 • rada rodičů - noví zájemci o členství a roční příspěvek (600,- Kč)
 • učebnice
 • stravování 
 • adaptační kurz

Informace k adaptačnímu kurzu

 • termín: 23. - 25. 9. 2020
 • místo: Hotel Ort - Sobotka
 • celková cena včetně dopravy, stravy a programu: 2.500,- Kč/os
 • platba: do 15. 9. 2020
 • údaje k platbě:
 1. účet školy: 1659402504/0600
 2. variabilní symbol: 2309
 3. poznámka: jméno a příjmení studenta
 • podrobné informace sdělíme na třídních schůzkách dne 3. 9. 

Těšíme se na Vás.


Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obor:

 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeče přijímáme průběžně do naplnění kapacity.

Pro aktuální informace o počtu volných míst kontaktujte sekretariát školy:

tel. č.: 326904316 nebo 606095432

e-mail: info@szesbrandys.cz 

Podle aktuální situace a naplnění kapacity školy může ředitel školy vypsat další kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejněny na www.szesbrandys.cz


Přihláška ke studiu ke stažení zde

V přihlášce uveďte pouze jednu školu.

Požadujeme potvrzení od lékaře.

S přihláškou zároveň přineste zápisový lístek. 

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8 - 12 hod. (po telefonické domluvě)

Vyplnění zápisového lístku: 

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

V přiložených souborech najdete pořadí uchazečů podle jednotlivých oborů.

Pořadí - Agropodnikání

Pořadí - Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

Pořadí - Ekologie a životní prostředí

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 23. června 2020) odevzdat do kanceláře školy (nebo zaslat doporučeně poštou) řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

 • Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
 • Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním také poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Žádost o vydání nového rozhodnutí ZDE

Žádost o vydání nového rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek škola vydá pouze plnoletému uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci. Termín vyzvednutí ZL je nutné si předem domluvit na tel. č. 326904316 nebo na e-mailu info@szesbrandys.cz


 Vyplnění zápisového lístku:

 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


 

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Znění zákona neleznete na stránkách MŠMT zde

MŠMT - Informace k přijímacímu řízení ZDE


 

 •  Přihláška ke studiu musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 •  Ve školním roce 2020/21 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

 • K vykonání testů obdrží každý uchazeč pozvánku.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky -  60 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy -  40 % podíl

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz.

Zájemci o studium musí vyplněný a podepsaný zápisový lístek odevzdat škole, o kterou mají zájem, nejpozději do 5 pracovních dnů od oficiálního rozhodnutí.


 Informace o škole:

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302

• Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

• Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví 

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 • Zápisový lístek dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ)

na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem


Pro aktuální informace sledujte aktuality

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

 

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE