img

Maturity

Vážení rodiče, milí studenti a hosté,

s potěšením Vás zveme na slavnostní předání maturitních vysvědčení, které se uskuteční dne 30. května 2025 v kapli brandýského zámku od 13 hodin.

Prosíme Vás, abyste se dostavili včas.

Těšíme se na společné setkání a oslavu úspěchů našich maturantů.


Organizace maturitních zkoušek 2024:

Rozpis ústní maturitní zkoušky a informace k maturitním zkouškám ZDE

Informace pro absolventy naší školy

 • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ
 • Nevykoná-li žák MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy k 30.6. daného roku.
 • k 31. 8. daného roku žáci nahlásí ukončení studia na SZeŠ své zdravotní pojišťovně (ZP)
 • V případě, že nenásleduje další soustavné vzdělávání a absolventi nemají uzavřen pracovní poměr je nutné se 1. 9. daného roku přihlásit na místně příslušném úřad práce (ÚP).

Žáci, kteří neuspěli u MZ v jakékoliv části MZ

 • do 5 let od ukončení studia mají další dva pokusy vykonání MZ

Žáci, kteří neuspěli u MZ v jakékoliv části MZ

 • do 5 let od ukončení studia mají další dva pokusy vykonání MZ
 • se dostaví do školy nejpozději 24. listopadu 2023 do kanceláře Mgr. H. Englmaierové k přihlášení pro MZ jarní termín 2024.
 • přihlášku je možné vytisknout z webových stránek školy nebo Cermatu

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obor: Ekologie a životní prostředí (16-01M/01) – třída 4.A,

obor: Agropodnikání (41-41-M/01) – třída 4.B

_________________________________________________________________

Postup:

 1. Ve svém počítači vyplňte editovanou přihlášku, vytiskněte a podepište.
 2. Kdo dokládá uzpůsobení podmínek pro MZ, přiloží je k přihlášce.
 3. Třídní učitelce předejte nejpozději do 24. listopadu 2023.

Postup vyplňování:

 • Zkušební období maturitní zkoušky:             (označit)  Jaro/ (dopsat) školní rok 2023/2024
 • část ŠKOLA název a adresa školy: Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302
  • obor vzdělávání: (vyber) Ekologie a životní prostředí/ Agropodnikání
  • forma vzdělávání: denní
  • evidenční číslo žáka – vyplní tř. uč.                    RED IZO: 600007731
  • rok ukončení: 2024                                             třída: (vyber) 4.A/4.B
 • v odstavci „Žák“  – prosím pečlivě vyplňte své osobní údaje. Jako email uveďte adresu, kterou používáte, nejlépe shodnou s adresou školní.
 • v oddílu společná část MZ: Volíte kromě zkušebního předmětu český jazyk a literatura ještě mezi cizím jazykem a matematikou.

Dále je možné volit ještě dvě nepovinné zkoušky, stejně tak i nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující, kterou zohledňují v přijímacím řízení některé vysoké školy. Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín.

 • v oddílu profilová část MZ: Volíte znovu zkušební předmět český jazyk a literatura. Pokud jste zvolili ve společné části předmět cizí jazyk, volíte tento cizí jazyk i v části profilové. Dále pak všichni žáci volí ještě tři další zkušební předměty.

Pokud budete žádat o nahrazení cizího jazyka certifikátem, je třeba si tento jazyk přihlásit jako zkušební předmět.

I v profilové části je možné si přihlásit další dvě nepovinné zkoušky.

Zvolené zkoušky se vyznačí křížkem ve sloupečku řádný termín.

 • Budete-li žádat o přiznané uzpůsobení podmínek, vyplňte prosím Doplňující informace.
 • Po vyplnění přihlášky a pečlivém zkontrolování všech údajů ji oboustranně vytiskněte a vpravo dole doplňte o ručně psané (hůlkovým písmem) datum, své jméno a příjmení a podepište se.

Další informace k maturitní zkoušce naleznete na:  https://maturita.cermat.cz/

__________________________________________________________________________________

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy/třídní učitelce, a to nejpozději do:

 • 24. listopadu 2023 pro jarní zkušební období
 • 21. června 2024 pro podzimní zkušební období

přihláška k maturitní zkoušce

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf

Pokyny k vyplnění přihlášky ke stažení ZDE

__________________________________________________________________________________

Struktura MZ ve školním roce 2023/2024

A) státní (společná) část MZ didaktické testy:

1)    Český jazyk a literatura

2)    volba mezi Anglickým jazykem a Matematikou

B) profilová (školní) část MZ PP a ústní zkoušky

1) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

 

2) Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

 

3) Ekologický předmět/ Zemědělský předmět

4) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES, EKP)

5) Praxe


Maturita 2024

Maturitní zkoušky jsou v souladu s následujícími právními předpisy:

 • z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů z. č. 82/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

A)  Společná část maturitní zkoušky:

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.
Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického jazyka.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termín didaktických testů zde zveřejníme později. 

ejaktuálnější informace ke státním maturitám naleznete na stránkách: https://maturita.cermat.cz/


1. Povinné zkoušky:

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • didaktický test

Výběr cizí jazyk nebo matematika.

CIZÍ JAZYK – anglický jazyk

 • didaktický test

MATEMATIKA se skládá

 • didaktický test

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si vybírají dle svého svobodného rozhodnutí.

 

2. Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

 •  Anglický jazyk
 •  Matematika

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

B) Profilová (školní) část:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

1. Obor AGROPODNIKÁNÍ: 

A) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek: 

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)

           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe 

 • ŠVP Agropodnikání (PRO + OCR); (CHOV + ZOP); (EKO + UCT + IKT)                                                             
 • ŠVP Chov koní (TJI + JEZ); (PRO + CHOV + CHK); (IKT)

D)  Zemědělský předmět (je složen z předmětů: PRO, OCR, CHOV, ZOP)

 • ŠVP Chov koní (CHK + TJI + JEZ); (PRO + CHOV + CHK)

E)  Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů: EKP + UCT, EKO, MAT, ANJ, BIE, CHE)

 

2. Obor EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

A) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe - maturitní práce s obhajobou + praktická část ("poznávačka" a praktická otázka)

D) Ekologické předměty (zkouška se skládá z předmětů: EKG, OCP, PP)

E) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES)

 

Upřesnění:

 • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku jiný předmět než matematiku;
 • jako nepovinou zkoušku si žák může volit „Matematika rozšiřující“ (dříve „Matematika +“), zkouška se koná v řádném termínu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky;
 • jednu nepovinou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka doloženého jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ 2021“ je uveden na stránkách MŠMT).

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
 • Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Nejaktuálnější informace ke státním maturitám naleznete na stránkách: https://maturita.cermat.cz/


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturitní seznam četby 2023/2024

Maturitní seznam četby žáka - formulář k vyplnění

Kritéria hodnocení a organizace ústní zkoušky z českého jazyka pro všechny obory 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace písemné zkoušky z českého jazyka pro všechny obory 2023/2024

Katalog požadavků - český jazyk a literatura  - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf

 

ANGLICKÝ JAZYK

Okruhy maturitních témat pro ústní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace písemné a ústní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2023/2024

Katalog požadavků cizí jazyk - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf

 

MATEMATIKA

Okruhy maturitních témat pro ústní zkoušky z matematiky (volitelný předmět) 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace pro ústní zkoušky z matematiky pro všechny obory 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace společné části maturitní zkoušky z matematiky pro všechny obory 2023/2024

Katalog požadavků – matematika - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/MA_Katalog_pozadavku_MZ_1718.pdf

 

EKOLOGICKÝ PŘEDMĚT

Okruhy maturitních témat z ekologického předmětu 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace ústní maturitní zkoušky 2023/2024

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŘEDMĚT

Okruhy maturitních témat ze zemědělského předmětu 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace ústní maturitní zkoušky 2023/2024

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Okruhy maturitních témat z volitelného předmětu 2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace ústní maturitní zkoušky 2023/2024

 

PRAXE

Okruhy maturitních témat z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání 2023/2024

Okruhy maturitních témat z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání – Chov koní a jezdectví 2023/2024

Okruhy maturitních témat z předmětu Praxe pro obor Ekologie a životní prostředí  2023/2024

Kritéria hodnocení a organizace praktické maturitní zkoušky 2023/2024

 

MATURITNÍ PRÁCE  pro obor Ekologie a životní prostředí

Průvodce zpracováním maturitní práce

Témata maturitních prací a jejich zpracovaté 2024/2025

Termíny maturitních prací 2024/2025

Zpráva pro 4. ročníky

 
 

ZPĚT NAHORU