img

Maturity

MATURITY školní rok 2020/2021

 

Maturitní zkouška – jaro 2021

 

V reakci na vyhlášení nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním termínu MZ.

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky v jarním období předkládáme nové termíny maturitních zkoušek.

Společná část maturitní zkoušky – ŘÁDNÝ TERMÍN

Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny didaktických testů se posouvají na dny:

pondělí 24. května          matematika, anglický jazyk

úterý     25. května          český jazyk a literatura

středa   26. května          matematika rozšiřující

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na stránkách Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nebo MŠMT

 

Společná část maturitní zkoušky – MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

- pouze pro studenty, kteří v době konání řádného termínu MZ onemocní covid-19 nebo budou
v nařízené karanténě spojené s onemocněním covid-19!!!

Žák musí do 3 pracovních dnů současně s omluvou, doručit řediteli školy přihlášku k mimořádnému termínu konání zkoušky (27. – 31. května 2021)

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny didaktických testů se posouvají na dny:

pondělí 7. července       matematika, anglický jazyk

úterý     8. července        český jazyk a literatura

středa   9. července        matematika rozšiřující

- DT budou probíhat na SPÁDOVÝCH ŠKOLÁCH

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na stránkách Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nebo MŠMT

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Období konání profilových zkoušek SZeŠ je nově stanoveno na termíny:

1. – 3. června 2021                                       praktické zkoušky

4. června a 7. – 8. června 2021                    ústní část

 

předložení žákovského seznamu literárních děl se posouvá na 30. dubna 2021

 

 

Dne: 26. března 2021                                                                                                                   Ing. Michal Ornst

V Brandýse nad Labem                                                                                                                   ředitel školy


UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021

DODATEK K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ÚPRAVA DLE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. MSMT-3267/2021-1 a Další úpravy MZ ze dne 10. března 2021

 

Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1 a Další úpravy MZ ze dne 10. 3. 2021, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete ZDE.

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky se budou konat v termínu 24. – 26. 5. 2021. V případě, že bude žák v termínu konání didaktického testu v neschopnosti z důvodu onemocnění COVID-19 nebo v nařízené karanténě, musí se řádně omluvit a tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením (do tří pracovních dnů) a může se přihlásit k mimořádnému termínu konání didaktických testů ve dnech 7. – 9. 6. 2021 (tyto testy proběhnou na spádových školách). Časový rozvrh konání didaktických testů najdete ZDE.

Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se pro maturanty ze školního roku 2020/2021 nebudou konat. Maturanti ze školního roku 2019/2020, kteří konají opravnou (náhradní) zkoušku formou písemné práce, jí konat nebudou. Písemné práce budou konat pouze žáci, kteří konají opravnou (náhradní) zkoušku z dřívějších let.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se nově upravuje termín pro konání profilových a praktických zkoušek, a to ze stávajícího termínu 17. května až 19. května 2021 – nově v období od 1. června do 23. července 2021. (přesné termíny profilové části MZ budou určené a zveřejněné ŘŠ do 31. března 2021).

Struktura profilové části maturitní zkoušky – nově se předměty profilové části MZ – ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka stávají zkouškami nepovinnými. Je na rozhodnutí studenta, zda je konat bude nebo nebude. V případě nekonání zkoušky, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku. Pravidlo dále platí pouze pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část MZ (předměty musí navazovat na DT).

Maturitní zkoušku v jarním termínu 2021 může konat žák, který v prvním pololetí školního roku 2020/2021 prospěl ze všech povinných předmětů. V případe, že žák neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může konat maturitní zkoušku v jarním termínu 2021 v případě, že do 31. 3. 2021 vykoná opravnou (náhradní) zkoušku komisionálním způsobem. V případě, že opravnou (náhradní) zkoušku vykoná až v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, může se přihlásit a konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021.

 

V Brandýse nad Labem

Dne: 11. března 2021

 

Ing. Michal Ornst

ředitel školy


Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce pro podzimní zkušební období 2021 řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 23. července 2021 (v případě společné části)
 • 30. července 2021 (v případě profilové části)

Přihláška k maturitní zkoušce ZDE

Pokyny k vyplnění přihlášky ZDE


Informace ke státním maturitním zkouškám:

Nejaktuálnější informace ke státním maturitám naleznete na stránkách: https://maturita.cermat.cz/

 

Maturitní zkoušky jsou v souladu s následujícími právními předpisy:

 • z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů z. č. 82/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

A)  Společná část maturitní zkoušky:

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.
Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků: - anglický jazyk

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od 24. května do 26. května 2021. 

 

1. Povinné zkoušky:

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • didaktický test

Výběr cizí jazyk nebo matematika.

CIZÍ JAZYK – anglický jazyk

 • didaktický test

MATEMATIKA se skládá

 • didaktický test

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si vybírají dle svého svobodného rozhodnutí.

 

2. Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

 •  Anglický jazyk
 •  Matematika

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

B) Profilová (školní) část:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

1. Obor AGROPODNIKÁNÍ: 

A) Český jazyk a literatura (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) – se skládá ze zkoušek: 

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe 

 • ŠVP Agropodnikání (PRO + OCR); (CHOV + ZOP); (EKO + UCT + IKT)                                                             
 • ŠVP Chov koní (CHOK + TEJ + JEZ); (PRO + OCR); (EKO + IKT)

D)  Zemědělský předmět (je složen z předmětů: PRO, OCR, CHOV, ZOP)

E)  Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů: EKO + UCT + IKT, EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE)

 

2. Obor EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

A) Český jazyk a literatura (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe - maturitní práce s obhajobou + praktická část (poznávačka a praktická otázka)

D) Ekologické předměty (zkouška se skládá z předmětů: EKL, OPR, PP)

E) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES)

 

Upřesnění:

 • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku jiný předmět než matematiku;
 • jako nepovinou zkoušku si žák může volit „Matematika rozšiřující“ (dříve „Matematika +“), zkouška se koná v řádném termínu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky;
 • jednu nepovinou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka doloženého jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ 2021“ je uveden na stránkách MŠMT).

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
 • Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturitní seznam četby 2020/2021

Maturitní seznam četby žáka - formulář k vyplnění

Organizace a hodnocení ústní zkoušky pro všechny maturitní obory 2020/2021

Organizace a hodnocení písemné zkoušky pro všechny maturitní obory 2020/2021

Katalog požadavků - český jazyk a literatura  - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata pro ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2020/2021

Organizace a hodnocení písemné a ústní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2020/2021

Katalog požadavků cizí jazyk - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf

 

MATEMATIKA

Maturitní témata z předmětu Matematika (volitelný předmět) v profilové části MZ

Katalog požadavků – matematika - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/MA_Katalog_pozadavku_MZ_1718.pdf

 

EKOLOGICKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata z odborného předmětu 2020/2021

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata ze zemědělského předmětu 2020/2021

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Maturtiní témata z volitelného předmětu

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

PRAXE

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání – Chov koní a jezdectví 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Ekologie a životní prostředí  2020/2021

Organizace a kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 2020/2021

 

MATURITNÍ PRÁCE  pro obor Ekologie a životní prostředí

Témata maturitních prací 2020/2021

Organizace a kritéria hodnocení maturitní práce 2020/2021

Maturitní práce a obhajoba

Průvodce zpracováním maturitní práce

Termíny

 
 

ZPĚT NAHORU