img

Maturity

Informace k podzimnímu termínu 2022

Termíny maturitní zkoušky:

Společná část maturitní zkoušky - koná se na jiné škole. Přesné místo v Praze, kde se bude maturitní zkouška konat, zde zveřejníme v polovině srpna.

Pozvánka na společnou část maturitní zkoušky Vám přijde e-mailem.

DT MZ

 • 1. září 2022

Matematika od 8:00 hod. (135minut)

Anglický jazyk od 13:00 hod. (110 minut - 40 + 70 min.)

 • 2. září 2022

Český jazyk od 8:00 hod. (85 minut)

Profilová část maturitní zkoušky

PP MZ

 • 6. září 2022

Anglický jazyk od 8:00 hod. (70 minut)

PRA MZ (rozpis bude doplněn)

 • 19. září 2022

Společná a profilová část MZ (rozpis bude doplněn)

ÚZ MZ

 • 20 září 2022
Soubor ke stažení ZDE

Informace pro absolventy naší školy

 • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ
 • Nevykoná-li žák MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy k 30.6. daného roku.
 • k 31. 8. daného roku žáci nahlásí ukončení studia na SZeŠ své zdravotní pojišťovně (ZP)
 • V případě, že nenásleduje další soustavné vzdělávání a absolventi nemají uzavřen pracovní poměr je nutné se 1. 9. daného roku přihlásit na místně příslušném úřad práce (ÚP).

Žáci, kteří neuspěli u MZ v jakékoliv části MZ

 • do 5 let od ukončení studia mají další dva pokusy vykonání MZ
 • se dostaví do školy nejpozději do 23. 6. 2022 do kanceláře Mgr. Hany Englmaierové k přihlášení pro MZ Podzim 2022

Termíny opravných zkoušek podzimní termíny

 • Písemné zkoušky společné části MZ od 1. 9. do 3. 9. 2022 ve spádové škole,
  upřesní Cermat v 2. polovině měsíce srpna.
 • Ústní a praktické zkoušky MZ od 19. do 30. 9. 2022 na naší škole, upřesněno do konce měsíce srpna formou písemné pozvánky a na webových stránkách školy.

Informace ke stažení ZDE


Milí maturanti,

zde najdete rozpis profilové části maturitní zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška 16. - 18. 5. 2022 - časový harmonogram 4. A  a 4. B - ZDE

 

 • Obhajoby maturitních prací 16. - 18. 5. 2022 - časový harmonogram 4. A - ZDE

 

 • Profilová část maturitní zkoušky 19. - 23. 5. - časový harmonogram 4. A - ZDE

 

 • Profilová část maturitní zkoušky 19. - 23. 5. - časový harmonogram 4. B - ZDE

 

Přejeme Vám hodně štěstí a držíme palce!Usmívající se


Maturita 2022

Maturitní zkoušky jsou v souladu s následujícími právními předpisy:

 • z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů z. č. 82/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

A)  Společná část maturitní zkoušky:

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.
Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického jazyka.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od 2. května do 5. května 2022

 

1. Povinné zkoušky:

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • didaktický test

Výběr cizí jazyk nebo matematika.

CIZÍ JAZYK – anglický jazyk

 • didaktický test

MATEMATIKA se skládá

 • didaktický test

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si vybírají dle svého svobodného rozhodnutí.

 

2. Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

 •  Anglický jazyk
 •  Matematika

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

B) Profilová (školní) část:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

1. Obor AGROPODNIKÁNÍ: 

A) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek: 

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)

           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe 

 • ŠVP Agropodnikání (PRO + OCR); (CHOV + ZOP); (EKO + UCT + IKT)                                                             
 • ŠVP Chov koní (CHK + TEJ + JEZ); (PRO + OCR); (EKO + IKT)

D)  Zemědělský předmět (je složen z předmětů: PRO, OCR, CHOV, ZOP)

E)  Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů: EKP + UCT + IKT, EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE)

 

2. Obor EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

A) Český jazyk a literatura – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe - maturitní práce s obhajobou + praktická část ("poznávačka" a praktická otázka)

D) Ekologické předměty (zkouška se skládá z předmětů: EKG, OCR, PP)

E) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES)

 

Upřesnění:

 • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku jiný předmět než matematiku;
 • jako nepovinou zkoušku si žák může volit „Matematika rozšiřující“ (dříve „Matematika +“), zkouška se koná v řádném termínu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky;
 • jednu nepovinou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka doloženého jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ 2021“ je uveden na stránkách MŠMT).

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
 • Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Nejaktuálnější informace ke státním maturitám naleznete na stránkách: https://maturita.cermat.cz/


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturitní seznam četby 2021/2022

Maturitní seznam četby žáka - formulář k vyplnění

Organizace a hodnocení ústní zkoušky pro všechny maturitní obory 2021/2022

Organizace a hodnocení písemné zkoušky pro všechny maturitní obory 2021/2022

Katalog požadavků - český jazyk a literatura  - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata pro ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2021/2022

Organizace a hodnocení písemné a ústní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2021/2022

Katalog požadavků cizí jazyk - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf

 

MATEMATIKA

Maturitní témata z předmětu Matematika (volitelný předmět) v profilové části MZ

Organizace a hodnocení maturitní ústní zkoušky z matematiky pro všechny obory 2021/2022

Katalog požadavků – matematika - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/MA_Katalog_pozadavku_MZ_1718.pdf

 

EKOLOGICKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata z odborného předmětu 2021/2022

Organizace ústní maturitní zkoušky 2021/2022

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2021/2022

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata ze zemědělského předmětu 2021/2022

Organizace ústní maturitní zkoušky 2021/2022

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2021/2022

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Maturtiní témata z volitelného předmětu

Organizace ústní maturitní zkoušky 2021/2022

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2021/2022

 

PRAXE

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání 2021/2022

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání – Chov koní a jezdectví 2021/2022

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Ekologie a životní prostředí  2021/2022

Organizace a kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 2021/2022

 

MATURITNÍ PRÁCE  pro obor Ekologie a životní prostředí

Témata maturitních prací 2021/2022

Organizace a kritéria hodnocení maturitní práce

Maturitní práce a obhajoba

Průvodce zpracováním maturitní práce

Termíny

 
 

ZPĚT NAHORU