img

Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022

Obecné informace

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Společná (státní) část MZ

Povinně každý žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL). Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (CJ) nebo didaktickým testem z matematiky.

V rámci nepovinných zkoušek si může student zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky nebo matematiky rozšiřující.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/a; neuspěl/a. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění studenta k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.

 • zkouška z českého jazyka a literatury

                 - didaktický test z předmětu ČJL trvá 75 minut

 • zkouška z cizího jazyka

                 - student může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován

                 - didaktický test z předmětu CJ trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

 • zkouška z matematiky

                 - didaktický test z matematiky trvá 120 minut

                 - pokud si student vybere v rámci společné části zkoušky z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části

 • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

                 - didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

 

Profilová (školní) část MZ

 • Maturitní témata pro školní rok 2021/2022
 • Školní seznam literárních děl

Studenti si volí 2 povinné předměty. V letošním školním roce 2021/2022 budou studenti maturovat všichni z ČJL a CJ nebo MAT + dva další profilové předměty (ústně)

obor: Agropodnikání:

Zemědělský předmět + volitelný předmět (CHE, BIO, MAT, CJ, LES, EKO, EKP,IKT)

obor: Ekologie a životní prostředí:

Ekologický předmět + (CHE, BIO, MAT, CJ, LES, EKO, EKP,IKT)

 

ČJL – zkouška se skládá z ústní zkoušky a slohové práce (hodnotí škola).

CJ – zkouška se skládá z ústní zkoušky a slohové práce (hodnotí škola).

 

Písemná práce

Český jazyk a literatura

 • slohový útvar (způsob zpracování), který je nutné splnit (něco z tohoto: úvaha, referát, reportáž, povídka, vypravování, recenze; u jednoho tématu bude slohový útvar volný, žák si ho sám určí a pak ho musí naplnit). Čas na volbu tématu, vyplnění hlavičky čistopisu, psaní konceptu i čistopisu celkem činí 110 min. Žák má při písemné práci možnost použít školní Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk – anglický jazyk

 • Dva slohové útvary, rukou psané: jeden delší (cca 300 - 350 slov), výběr ze 3 – 4 zadání + jeden krátký (cca 120 - 180 slov), jednotné zadání, vázané na konkrétní situaci (reakce na email, dopis, článek v tisku, nebo žádost, reklamace výrobku, objednávka apod.), předepsaný slohový útvar. Čas na vypracování bude celkem 120 minut, žák má možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška

Český jazyk a literatura

 • Žák losuje jednu z 20 knih, které vybral do svého seznamu literárních děl z nabídnutého školního seznamu (zveřejněn 30. září 2021).
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Důraz se klade také na znalosti kvalitního kontextu (2–3 souputníci – autoři/díla, dobový a autorský kontext, kniha musí být skutečně přečtena)
 • Součástí práce s textem bude i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka z jazyka a nauky o slohu – znalost funkčních stylů, slohových postupů, příp. slohových útvarů; jazyk bude prověřován při práci s ukázkou rozborem užitých jazykových prostředků.

 

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • celkem 20 literárních děl,
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora;

 

a další kritéria, podle nichž musí být sestaven, zohledňující časová období:

 • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla,
 • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla,
 • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla,
 • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl.

       Seznam žák odevzdá nejpozději 31. března 2022.

Cizí jazyk - anglický jazyk

 • Žák losuje jedno z 20 – 25 témat. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání k danému tématu.

Praktická MZ

obor: Agropodnikání: - zkouška se skládá z testu EKO+IKT a praktické zkoušky na jednotlivých odborných pracovištích

obor: Ekologie a životní prostředí: - zkouška se skládá z obhajoby MP, „poznávačka“ a praktické zkoušky na jednotlivých odborných pracovištích.

Obhajoba maturitní práce – trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího studenti obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Úspěšně zvládnout profilovou část MZ znamená složit zkoušku v hodnocení stupněm 1 – 4.

 

Student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období nejpozději do 1. prosince 2021.

K přihlášce student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského pracoviště podle §20, vyhlášky č. 177/2009 Sb. (odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky – didaktický test

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2022:

                                        Aktualizujeme

Ústní profilová část MZ:

Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut. Ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí začínají od:

                                       Aktualizujeme

Písemná zkouška profilové části (slohová část ČJL a CJ)

                                       Aktualizujeme

Ze školního seznamu literárních děl student připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li student do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Maturitní komise – jarní termín - aktualizujeme

pro třídu 4.A

pro třídu 4.B

 

Rozpisy maturitních zkoušek – jarní období - aktualizujeme

rozpis pro třídu 4.A

rozpis pro třídu 4.B

Informace k maturitní zkoušce 2022 ke stažení ZDE


MATURITA 2021

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Usnesení o zrušení povinnosti testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021 k 30. červnu 2021 zůstává zachováno.


Mimořádný termín didaktických testů

Ten, kdo neúspěšně vykonal společnou část maturitní zkoušky – didaktický test, má možnost se do 10. června 2021 přihlásit k mimořádnému termínu konaného 7. července až 9. července 2021, který se bude konat na spádových školách. Podrobné informace dostanete v pozvánkách zaslané e-mailem.

 

Pokud se stane, že neuspějete ani v tomto mimořádném termínu a rozhodnete se vykonat DT v podzimním termínu, je nutné nejpozději do 30 6. 2021 předběžně přijít vyplnit přihlášku na sekretariát školy.


Státní část maturitní zkoušky 2021

 • 24. května 2021- didaktický test (matematika, anglický jazyk)
 • 25. května 2021 - didaktický test (český jazyk)
 • 26. května 2021 - didaktický test (matematika rozšiřující)

Profilová (školní) část maturitní zkoušky 2021

 • 1. - 3. června 2021 - praktická maturitní zkouška
 • 4. - 8. června 2021 - ústní část maturitní zkoušky

Časový harmonogram Praktické MZ ve dnech 1. – 3. června 2021

třída 4.B

obor: Agropodnikání (41-41-M/01)                                      třídní učitelka: PaedDr. L. Kneprová

obor: Agropodnikání (41-41-M/01) se zaměřením na chov koní a jezdectví


Dne 1. 6. 2021 sraz 7:15 hodin ve škole - Ag./PCR testování - učebna Chov

Slavnostní zahájení maturitní zkoušky v 8:00 hodin (celá třída)

obor: „koně“ (studenti dle seznamu) od 8:20 hod. do 9:20 hod. test IKT,

                                                                    v 9:30 hod. přesun na Lhotu (stáje) - praktická část MZ


Dne 2. 6. 2021 dle seznamu (koně/agro)

obor: „koně“ od 8:00 do 9:00 hod. - test z IKT, v 9:10 hod. přesun na Lhotu (stáje) - praktická část MZ

obor: „agro“ od 8:00 do 9:00 hod. - test z ekonomických předmětů, od 12:45 hod. školní statek Toušeň – praktická část MZ


Dne 3. 6. 2021 (agro) - dle seznamu,

obor: „agro“ od 8:00 do 9:00 hod. - test z ekonomických předmětů, od 10.30 hod. - školní statek Toušeň


1. června 2021 (úterý)

Černá Mia

Doležalová Barbora

Erlebachová Natálie

Kouklíkoví Simona

Ložková Karolína

Miková Markéta

Millerová Karolína

Nekovářová Nikol

 

2. června 2021 (středa)

Nováková Petra

Šámalová Tereza

Štechová Kateřina

Turinská Magdaléna

Forejtková Anita

Jirák Michal

Nováková Josefína

Kovačová Adéla

 

3. června 2021 (čtvrtek)

Severa Patrik

Keřtofová Klára

Krákorová Kateřina

Kratochvíl Petr

Šalomová Pavlína

Švec Josef

Trupl Adam

Vávra Václav


Společná část maturitní zkoušky – profilová část (ústní část)

Termín: 4. června až 8. června 2021

Sraz ve škole podle přiloženého jmenného rozpisu v 7:35 hodin

Rozpis ústních maturit ZDE


Časový harmonogram Praktické zkoušky ve dnech 2. – 3. června 2021

třída: 4.A

obor: Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)               třídní učitelka: Ing. Zuzana Franzová


Dne 2. 6. 2021 v 7:15 hodin sraz ve škole– Ag./PCR testování – učebna Chov

Slavnostní zahájení MZ v 7:45 hodin (celá třída)

Dne 3. 6. 2021 sraz ve škole v 7:45 hod. (studenti podle jmenného seznamu)


1. část MZ: OBHAJOBY maturitních prací

2. června od 8:00 hod. – 11: 30 hod. učebna č. 5 

3. června od 8:00 hod. – 11:55 hod. učebna č. 5

 

2. část MZ: „POZNÁVAČKA“ od 11:45 hod do 12:45 hod., učebna BIO

2. června od 11:45 do 12:15 hod. v učebně Biologie – 1. skupina

2. června od 12:15 do 12:45 hod. v učebně Biologie – 2. skupina

 

3. června od 12:30 do 13:00 hod. v učebně Biologie – 1. skupina

3. června od 13:00 do 13:30 hod. v učebně Biologie – 2. skupina

 

3. část MZ: PRAXE (dle vylosované otázky)

2. června od 13:00 hodin na jednotlivých odborných pracovištích (škola, školní statek)

3. června od 13:45 hodin na jednotlivých odborných pracovištích (škola, školní statek)


2. června 2021 (středa)

Obejmajer Jiří

Dziková Barbora

Křížková Iva

Peterková Jitka

Tomáš Luboš

Súkeník Petr

Kopa Josef

 

3. června 2021 (čtvrtek)

Krchová Veronika            

Rybár Jiří                           

Vejvodová Kateřina        

Holík Vojtěch

Junek Petr

Němeček Jan

Vavro Milan

Plocek Jiří


Společná část maturitní zkoušky – profilová část (ústní část)

Termín: 4. června až 7. června 2021

Sraz ve škole podle přiloženého jmenného rozpisu v 7:35 hodin.

Rozpis ústních maturit ZDE


V reakci na vyhlášení nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním termínu MZ.

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky v jarním období předkládáme nové termíny maturitních zkoušek.

Společná část maturitní zkoušky – ŘÁDNÝ TERMÍN

Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny didaktických testů se posouvají na dny:

pondělí 24. května          matematika, anglický jazyk

úterý     25. května          český jazyk a literatura

středa   26. května          matematika rozšiřující

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na stránkách Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nebo MŠMT

 

Společná část maturitní zkoušky – MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

- pouze pro studenty, kteří v době konání řádného termínu MZ onemocní covid-19 nebo budou
v nařízené karanténě spojené s onemocněním covid-19!!!

Žák musí do 3 pracovních dnů současně s omluvou, doručit řediteli školy přihlášku k mimořádnému termínu konání zkoušky (27. – 31. května 2021)

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny didaktických testů se posouvají na dny:

pondělí 7. července       matematika, anglický jazyk

úterý     8. července        český jazyk a literatura

středa   9. července        matematika rozšiřující

- DT budou probíhat na SPÁDOVÝCH ŠKOLÁCH

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek je zveřejněno na stránkách Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) nebo MŠMT

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Období konání profilových zkoušek SZeŠ je nově stanoveno na termíny:

1. – 3. června 2021                                       praktické zkoušky

4. června a 7. – 8. června 2021                    ústní část

 

předložení žákovského seznamu literárních děl se posouvá na 30. dubna 2021

 

 

Dne: 26. března 2021                                                                                                                   Ing. Michal Ornst

V Brandýse nad Labem                                                                                                                   ředitel školy


UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021

DODATEK K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ÚPRAVA DLE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.J. MSMT-3267/2021-1 a Další úpravy MZ ze dne 10. března 2021

 

Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1 a Další úpravy MZ ze dne 10. 3. 2021, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete ZDE.

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky se budou konat v termínu 24. – 26. 5. 2021. V případě, že bude žák v termínu konání didaktického testu v neschopnosti z důvodu onemocnění COVID-19 nebo v nařízené karanténě, musí se řádně omluvit a tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením (do tří pracovních dnů) a může se přihlásit k mimořádnému termínu konání didaktických testů ve dnech 7. – 9. 6. 2021 (tyto testy proběhnou na spádových školách). Časový rozvrh konání didaktických testů najdete ZDE.

Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se pro maturanty ze školního roku 2020/2021 nebudou konat. Maturanti ze školního roku 2019/2020, kteří konají opravnou (náhradní) zkoušku formou písemné práce, jí konat nebudou. Písemné práce budou konat pouze žáci, kteří konají opravnou (náhradní) zkoušku z dřívějších let.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se nově upravuje termín pro konání profilových a praktických zkoušek, a to ze stávajícího termínu 17. května až 19. května 2021 – nově v období od 1. června do 23. července 2021. (přesné termíny profilové části MZ budou určené a zveřejněné ŘŠ do 31. března 2021).

Struktura profilové části maturitní zkoušky – nově se předměty profilové části MZ – ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka stávají zkouškami nepovinnými. Je na rozhodnutí studenta, zda je konat bude nebo nebude. V případě nekonání zkoušky, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Toto pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku. Pravidlo dále platí pouze pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část MZ (předměty musí navazovat na DT).

Maturitní zkoušku v jarním termínu 2021 může konat žák, který v prvním pololetí školního roku 2020/2021 prospěl ze všech povinných předmětů. V případe, že žák neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může konat maturitní zkoušku v jarním termínu 2021 v případě, že do 31. 3. 2021 vykoná opravnou (náhradní) zkoušku komisionálním způsobem. V případě, že opravnou (náhradní) zkoušku vykoná až v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, může se přihlásit a konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021.

 

V Brandýse nad Labem

Dne: 11. března 2021

 

Ing. Michal Ornst

ředitel školy


Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce pro podzimní zkušební období 2021 řediteli školy, a to nejpozději do:

 • 23. července 2021 (v případě společné části)
 • 30. července 2021 (v případě profilové části)

Přihláška k maturitní zkoušce ZDE

Pokyny k vyplnění přihlášky ZDE


Informace ke státním maturitním zkouškám:

Nejaktuálnější informace ke státním maturitám naleznete na stránkách: https://maturita.cermat.cz/

 

Maturitní zkoušky jsou v souladu s následujícími právními předpisy:

 • z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů z. č. 82/2015 Sb., s účinností od 1. 5. 2015
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

A)  Společná část maturitní zkoušky:

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.
Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků: - anglický jazyk

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od 24. května do 26. května 2021. 

 

1. Povinné zkoušky:

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • didaktický test

Výběr cizí jazyk nebo matematika.

CIZÍ JAZYK – anglický jazyk

 • didaktický test

MATEMATIKA se skládá

 • didaktický test

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si vybírají dle svého svobodného rozhodnutí.

 

2. Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky:

 •  Anglický jazyk
 •  Matematika

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

B) Profilová (školní) část:

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

1. Obor AGROPODNIKÁNÍ: 

A) Český jazyk a literatura (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) – se skládá ze zkoušek: 

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe 

 • ŠVP Agropodnikání (PRO + OCR); (CHOV + ZOP); (EKO + UCT + IKT)                                                             
 • ŠVP Chov koní (CHOK + TEJ + JEZ); (PRO + OCR); (EKO + IKT)

D)  Zemědělský předmět (je složen z předmětů: PRO, OCR, CHOV, ZOP)

E)  Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů: EKO + UCT + IKT, EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE)

 

2. Obor EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

A) Český jazyk a literatura (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) – se skládá ze zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

B) Cizí jazyk (NEPOVINNÁ ZKOUŠKA) - (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
           – se skládá z dílčích zkoušek:

 • písemná práce
 • ústní zkoušky před maturitní komisí

C) Praxe - maturitní práce s obhajobou + praktická část (poznávačka a praktická otázka)

D) Ekologické předměty (zkouška se skládá z předmětů: EKL, OPR, PP)

E) Volitelné předměty (žák si volí z nabídky předmětů = EKO + IKT, MAT, ANJ, BIE, CHE, LES)

 

Upřesnění:

 • koná-li žák ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové části vybrat jako povinnou zkoušku jiný předmět než matematiku;
 • jako nepovinou zkoušku si žák může volit „Matematika rozšiřující“ (dříve „Matematika +“), zkouška se koná v řádném termínu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky;
 • jednu nepovinou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka doloženého jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky („Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ 2021“ je uveden na stránkách MŠMT).

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
 • Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturitní seznam četby 2021/2022

Maturitní seznam četby žáka - formulář k vyplnění

Organizace a hodnocení ústní zkoušky pro všechny maturitní obory 2020/2021

Organizace a hodnocení písemné zkoušky pro všechny maturitní obory 2020/2021

Katalog požadavků - český jazyk a literatura  - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata pro ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2020/2021

Organizace a hodnocení písemné a ústní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory 2020/2021

Katalog požadavků cizí jazyk - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf

 

MATEMATIKA

Maturitní témata z předmětu Matematika (volitelný předmět) v profilové části MZ

Katalog požadavků – matematika - https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/MA_Katalog_pozadavku_MZ_1718.pdf

 

EKOLOGICKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata z odborného předmětu 2020/2021

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŘEDMĚT

Maturitní témata ze zemědělského předmětu 2020/2021

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Maturtiní témata z volitelného předmětu

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

PRAXE

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Agropodnikání – Chov koní a jezdectví 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Praxe pro obor Ekologie a životní prostředí  2020/2021

Organizace a kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 2020/2021

 

MATURITNÍ PRÁCE  pro obor Ekologie a životní prostředí

Témata maturitních prací 2020/2021

Organizace a kritéria hodnocení maturitní práce 2020/2021

Maturitní práce a obhajoba

Průvodce zpracováním maturitní práce

Termíny

 
 

ZPĚT NAHORU