img

Studijní obory

Naše škola aktuálně nabízí dva obory denního studia.  

 

16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

V učebním plánu jsou pro tento obor předměty:

 •  společensko-vědní (český jazyk, anglický jazyk, občanská nauka, dějepis)
 •  matematicko-přírodovědné (matematika, fyzika, chemie, biologie, botanika, zoologie)
 •  odborné (ekologie, ochrana prostředí, geografie, hydrologie, průmyslová výroba, právní příprava, výpočetní  technika, ekonomika, odpady, lesnictví, geologie, meteorologie a monitoring, praxe a jiné)

 

Odborná praxe: 

 • CHKO - Kokořín, Křivoklát
 • KRNAP Vrchlabí
 • čistička odpadních vod Stará Boleslav
 • vodárna Káraný
 • CIUR Brandýs nad Labem
 • spalovna Malešice

 

Uplatnění:

Absolvent oboru vzdělání se uplatní zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v pojišťovnictví, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší. Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění skupiny B (T, A, C).

 

Maturitní zkouška se skládá z následujících předmětů:

 

Státní maturita:

 •  český jazyk a literatura – písemná a ústní
 •  cizí jazyk (ANJ, NEJ) nebo matematika

 

Profilová (školní část):

 •  praxe - závěrečná práce na zadaná témata (rozsah min. 20 stran textu bez příloh) + obhajoba práce + poznávačka + praktická otázka
 •  ekologické předměty (ochrana prostředí, ekologie, právní příprava)
 •  volitelný předmět (chemie, matematika, ekonomika, lesnictví, biologické předměty - biologie, botanika, zoologie)
 •  témata závěrečné práce se zadávají do 15. února ve 3. ročníku a odevzdávají se do 15. února ve 4. ročníku

 

Závěrečné práce z praxe jsou orientovány na problematiku enviromentálního vzdělávání.

 

Maturitní zkouška umožňuje absolventům ucházet se o studium na VŠ a VOŠ.

 

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ směr Chov koní a jezdectví

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

 Od školního roku 2015/2016 otevřen u oboru Agropodnikání nový směr Chov koní a jezdectví.

Tento směr je zařazen pod oborem Agropodnikání, kde jsou upraveny hodinové dotace jednotlivých předmětů a zařazeny nové předměty jako - chov koní, teorie jízdy a výuka jezdectví. Praktickou část výuky zajišťuje spolek Equischool, z.s. v Zárybech.

 

41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

Studium zahrnuje odborné předměty z oboru chovatelství, pěstitelství, ekologie a ekonomické předměty.

 

V učebním plánu jsou pro tento obor předměty:

 • společensko-vědní (český jazyk, anglický jazyk, občanská nauka, dějepis)
 • matematicko-přírodovědné (matemetika, fyzika, chemie, biologie)
 • odborné (pěstování rostlin, zpracování zemědělských produktů, chov zvířat, zoohygiena a prevence, myslivost s možností získání loveckého lístku, mechanizace zemědělství, stroje a zařízení, řízení motorových vozidel - osobní automobil a traktor, ekonomika a podnikání, účetnictví, výpočetní technika)

 

Odborná praxe:

 • školní statek
 • zemědělské podniky v okolí
 • domácí praxe (v případě, že rodiče studenta jsou SHR)

 

Uplatnění:

Uplatnění absolventa – Agropodnikání

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, v pojišťovnictví, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění skupiny T, B (A, C).

 

Maturitní zkouška se skládá z následujících předmětů:

Státní maturita:

 • český jazyk a literatura – písemná a ústní
 • anglický jazyk nebo matematika

Profilová (školní část):

 • praxe
 • odborný zemědělský předmět (pěstování rostlin, chov zvířat, ochrana rostlin, zoohygiena a prevence)
 • volitelný předmět (chemie, matematika, biologie, ekonomický předmět)

  

Maturitní zkouška umožňuje absolventům ucházet se o studium na VŠ a VOŠ.

 
 

ZPĚT NAHORU