img

Přijímací řízení a přihláška

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


 Pro aktuální informace sledujte aktuality na webových stránkách školy: http://www.szesbrandys.cz/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni-2019/


 

 • Přihlášku ke studiu je nutné doručit k rukám ředitele školy dle zákona 561/2004 Sb, par. 60b. do 1. 3. 2019 buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ).
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.
 • Ve školním roce 2019/20 škola otevře pro každý obor 1 třídu po 30 žácích:

      1. Ekologie a životní prostředí - 30 žáků

      2. Agropodnikání - 15 žáků Agropodnikání

                                      - 15 žáků Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

 • K vykonání testů obdrží každý uchazeč pozvánku.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz

Podrobnosti o oborech, které naše škola nabízí, najdete zde.


KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ (pololetí 9. ročníku, případně konec 8. ročníku).

Podíl na celkovém hodnocení uchazeče:

 • Výsledek jednotné zkoušky -  60 % podíl
 • Studijní výsledky ze základní školy -  40 % podíl

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2019

 

Řádné termíny zkoušek:

1. termín: 12. dubna 2019

2. termín: 15. dubna 2019

 

Náhradní termíny zkoušek (pouze ze závažných důvodů):

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení najdete na www.cermat.cz

Ilustrační testy ke zkouškám zde


ZÁKLADNÍ PRINCIPY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

 

Uchazeč o studium může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického tesu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.


 Aktuální podrobnosti budou sděleny na dnech otevřených dveří (termíny najdete zde), případně telefonicky.

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme. Volejte na tel. č.: 326 904 316, 606 095 432, pište na e-mail: info@szesbrandys.cz

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.szesbrandys.cz


JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

 

 •  Na přihlášce uveďte, kromě osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích (včetně rodného čísla uchazeče), název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí a klasifikaci v předmětech za poslední dvě sledovaná období, tj. vysvědčení 2017/2018 a pololetní vysvědčení 2018/2019. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem.
 • Políčko, které je na přihlášce "Termín školní přijímací zkoušky" ponechte prázdné (nekoná se školní přijímací zkouška).
 • Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období.
 • Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor.

Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.

Tiskopis přihlášky ke studiu zde

Návod pro vyplnění přihlášky zde


ÚDAJE PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

 

 • Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302
 •  Adresa školy: Střední zemědělská škola, Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem
 •  Obory vzdělání - název a kód:

             Agropodnikání 41-41-M/01

             Agropodnikání 41-41-M/01 směr Chov koní a jezdectví

             Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 • Vyplňte zbylé údaje (nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče)
 • Přihlášku nechte potvrdit na své ZŠ
 • Přihlášku nechte potvrdit od lékaře
 •  Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

            Střední zemědělská škola

            Zápská 302

            250 01 Brandýs nad Labem

 

Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát školy, telefon 326 904 316.

 
 

ZPĚT NAHORU

 
Přihlášku si můžete vytisknout ZDE