img

Přijímací řízení 2019

Výsledky zveřejníme 30. dubna.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 30. dubna 2019 po 12. hodině.

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 16. května 2019) odevzdat do kanceláře školy (nebo zaslat doporučeně poštou) řádně vyplněný a podepsaný zápisový lístek. Zápisový lístek podepíše jak přijatý uchazeč, tak i jeho zákonný zástupce.

Osobně můžete zápisový lístek přinést do kanceláře školy v pondělí - pátek od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


Vyplnění zápisového lístku:

  • jméno a příjmení uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • adresa trvalého bydliště uchazeče, stát
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • dále prosím vyplňte zápisový lístek dle vzoru, který najdete zde (nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce)

Údaje o škole:

Název školy:

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem - St. Boleslav, Zápská 302

Názvy a kódy oborů:

41-41-M/01 Agropodnikání

41-41-M/01 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí


Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů na webových stránkách školy.

Vzetí zpět zápisového lístku není možné, jedinou výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde bylo vyhověno jeho odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí zaslána doporučeně (obálkou s modrým pruhem) na adresu uvedenou v přihlášce.


Máte-li jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Volejte tel. č. 326904316 nebo 606095432.

 
 

ZPĚT NAHORU